Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2015

azja93637
2191 4ec2 500
Reposted fromqingdom qingdom viamischa012 mischa012
azja93637
2038 17f3
Reposted fromdelgada delgada viamischa012 mischa012
5258 f925
Reposted fromidiod idiod viamischa012 mischa012
azja93637

February 28 2015

azja93637
Reposted fromshakeme shakeme viadiedrunk diedrunk
azja93637
0395 f2dd 500
Reposted fromherzlich herzlich viadiedrunk diedrunk
azja93637
9857 2459
Reposted fromiamstrong iamstrong
azja93637
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiamstrong iamstrong

February 16 2015

azja93637
azja93637
8250 40b3
Reposted fromiamstrong iamstrong
azja93637
Najmniej odporni jesteśmy na ciosy tych, których kochamy.
— Salman Rushdie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamirabell mirabell
azja93637
6687 55d3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamirabell mirabell
azja93637
8701 8e2f
Reposted fromthenotebook thenotebook viamirabell mirabell
azja93637
Twój stosunek do samej siebie, decyduje o tym, jak widzi Cię mężczyzna.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamirabell mirabell
azja93637
Reposted fromoll oll viatazniebieskimi tazniebieskimi
6545 0037
Reposted frompussyporn pussyporn viatazniebieskimi tazniebieskimi
azja93637
Jak na nią patrzę to mi się nóż w kieszeni otwiera...
— Ja

February 11 2015

0607 d3d6
Reposted frompheebs pheebs viamischa012 mischa012
azja93637
Kiedyś na spacerze wejdę pod ciężarówkę. Obiecuję.
Reposted frommischa012 mischa012
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl